Levante UD将于周日在Castalia面对RCD Espanyol

Levante UD将于周日在Castalia面对RCD Espanyol

Levante UD将在明天8月16日举行一场新友谊赛。 在这种情况下,由卢卡斯·阿尔卡拉兹领导的集合将在卡斯塔利亚市政体育场(卡斯特利翁)20小时面对西班牙人民解放军。